Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

Vnitřní oznamovací systém


V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vedeme interní systém pro oznamování, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním či jiném nežádoucím jednání („vnitřní oznamovací systém“).

Pro koho je vnitřní oznamovací systém určen

Oznámení může podat kterákoliv osoba, která se o porušení pravidel dozví v souvislosti s výkonem její pracovní nebo obdobné činnosti pro nás. Zejména tedy naši stávající zaměstnanci, členové vykonávající funkci v našich orgánech, konzultanti, externisté, dodavatelé služeb a další spolupracující osoby. Přesný okruh oznamovatelů vyplývá z § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdy využít vnitřní oznamovací systém

Pokud máte podezření na nežádoucí jednání, které:
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie,
  • závažně porušuje vnitřní předpisy společnosti.

Jak vnitřní oznamovací systém použít

Využijte některý z našich oznamovacích kanálů k podání oznámení o nežádoucím jednání, který umožňuje důvěrně posílat oznámení 24 hodin 7 dní v týdnu. Tímto upozorníte příslušnou osobu, která je pověřena přijímáním takových oznámení. Tyto kanály zajistí vysokou míru ochrany pro oznamovatele i pro další osoby, které by mohly být postiženy odvetnými opatřeními. Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a přístup k oznámení má pouze příslušná osoba.

V oznámení uveďte potřebné informace pro řádné prošetření porušení. Musí být jasné, kdy a jaké porušení se událo, které pravidlo bylo porušeno a jaké osoby jsou tímto porušením dotčeny. V oznámení nesmí být uvedeny informace, které podléhají zákonné povinnosti mlčenlivosti (např. advokáti, notáři, soudci, lékaři atd.) nebo které by mohly ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky.

Je vhodné uvést totožnost oznamovatele v oznámení, ale je také možné podat oznámení anonymně. Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba. Tato osoba posuzuje oznámení ve lhůtě obvykle do 30 dní a o výsledcích šetření informuje oznamovatele.

Dle § 7 Zákona je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními. Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení a dopustí se tak přestupku dle Zákona a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.

Příslušná osoba a možné způsoby podání oznámení:

  • Příslušná osoba: Ing. Martin Karp, CONCENTRA a.s.
  • Písemně: prostřednictvím služby poštovního doručovatele, a to na adresu: CONCENTRA a.s., Ing. Martin Karp, Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Obálka by měla být označena „oznamovatel-neotvírat“.
  • Elektronicky: e-mailem na adresu: c7050984fcfa@mail.safetalk.io
  • Elektronicky: přes webový formulář: https://app.safetalk.io/f/4e8c7e606d1d
  • Ústně: na telefonní číslo +420 800 050 856 s přístupovým kódem: 277342317 a potvrzení mřížkou #.

Podrobné informace k internímu oznamovacímu systému jsou obsahem samostatné interní směrnice společnosti.

   


Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
energoaqua@energoaqua.cz