Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

Vodní hospodářství

Středisko Vodního hospodářství EA, a.s. zajišťuje pro vlastní potřebu a potřeby výrobních subjektů působících v průmyslovém areálu následující činnosti:

 • Předčištění vody na hrubých česlích, jemných česlích a na lapáku písku
 • Dávkování chemikálií v nádrži rychlomísení
 • Sdružený lamelový úpravník LUF, kde dochází k pomalému míchání a sedimentaci vloček koagulantu a kalu
 • Filtrace odsazené vody na pískových rychlofiltrech
 • Čerpání upravené vody z jímky do vodojemů „Koryčanské Paseky“
 • Hygienické zabezpečení je zabezpečeno dávkováním plynného chlóru do sání čerpadel, dopravujících vyrobenou vodu do vodojemů

A. Výroba a rozvod pitné a průmyslové vody

Voda je vyráběna na Úpravně vody. Zdrojem surové vody je odběr z řeky Rožnovské Bečvy. Technologie výroby pitné a průmyslové vody je prováděna standardními postupy, které zahrnují:

 • Předčištění vody na hrubých česlích, jemných česlích a na lapáku písku
 • Dávkování chemikálií v nádrži rychlomísení
 • Sdružený lamelový úpravník LUF, kde dochází k pomalému míchání a sedimentaci vloček koagulantu a kalu
 • Filtrace odsazené vody na pískových rychlofiltrech
 • Čerpání upravené vody z jímky do vodojemů „Koryčanské Paseky“
 • Hygienické zabezpečení je zabezpečeno dávkováním plynného chlóru do sání čerpadel, dopravujících vyrobenou vodu do vodojemů.

Vodovodní síť pitné a průmyslové vody je v průmyslovém areálu řešena převážně jako podzemní a je z vodojemu zásobována gravitačně.

Chemické a mikrobiologické analýzy vyžadující akreditaci provádí externí pro EA, a.s. akreditovaná laboratoř, provozní rozbory se provádí ve vlastní laboratoři EA, a.s.

Maximální projektovaná kapacita Úpravny vody je 120 l/s (vyrobená voda).

Významný podíl z celkové spotřeby tvoří vlastní odběry EA, a.s. - průmyslová voda určená k dalšímu technologickému zpracování (výroba demineralizované vody, doplňování chladicích okruhů).

B. Splašková a dešťová kanalizace

V rámci průmyslového areálu je vybudován systém gravitační kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové vody z areálu podzemním potrubím a je napojena na sběrač městské kanalizace, zaústěný do biologické ČOV v Zubří. Aby nebyla ČOV v době dešťů zahlcována balastními vodami ze srážek, je na sběrači městské kanalizace vybudován dešťový oddělovač s odvedením části dešťových vod přímo do řeky Bečvy. Vyústění odpadních vod z areálu na sběrač je ve dvou místech, označených jako stoka A a stoka B.

Část dešťových vod odváděných ze střech některých objektů a z dešťových vpustí komunikací je napojena do samostatné dešťová kanalizace a dále do zatrubněných potoků, které jsou vedeny přes průmyslový areál a vyústěny do řeky Bečvy.

C. Výroba a rozvod demineralizované vody

Demineralizovaná voda se jak pro potřeby společnosti EA, a.s., tak pro externí zákazníky, vyrábí na centrální demineralizační stanici pomocí technologie reverzní osmózy. Vstupní vodou pro demineralizační stanici je průmyslová voda, vyrobená v Úpravně vody.

Základním technologickým zařízením demineralizační stanice jsou 3 ks filtračních bloků RO, každý o výkonu 55 m3/hodinu. Permeát z RO je dále dočišťován EDI jednotkami, oxidačnímí UV lampami, směsnými ionexových filtry, mikrofiltrací a UV sterilizací.

Demineralizovaná voda je na místa spotřeby přiváděna samostatnými uzavřenými cirkulačními okruhy. Potrubí cirkulačních okruhů je provedeno plastovým potrubím, vedeným v převážné míře po trubních mostech. Potrubí je opatřeno izolací proti zamrznutí.

Celý proces výroby stanice RO je plně automatizován řídicím systémem.

Pro externí zákazníky je možná rovněž dodávka formou stáčení demineralizované vody do vlastních nádob či cisteren.

   


Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
energoaqua@energoaqua.cz